Katedra Analizy Funkcjonalnej i Topologii
Witamy na stronie Katedry Analizy Funkcjonalnej i Topologii Witamy na stronie Katedry Analizy Funkcjonalnej i Topologii

Witamy na stronie Katedry Analizy Funkcjonalnej i Topologii

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry koncentrują się wokół wybranych zagadnień analizy funkcjonalnej oraz topologii i ich zastosowań w innych działach matematyki.

O jednostce

W ramach pracy badawczej Katedry Analizy Funkcjonalnej i Topologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizowane są następujące zagadnienia:

  1. Operatory na kratach liniowych i przestrzeniach funkcyjnych (w szczególności przestrzeniach Orlicza).
  2. Liniowe i nieliniowe metody rozszerzania operatorów na przestrzeniach liniowo-topologicznych.
  3. Algorytmiczna teoria liczb.
  4. Topologie na zbiorach liczb naturalnych generowane przez ciągi arytmetyczne.

Pracownicy Katedry swoje wyniki publikują w wysoko punktowanych czasopismach z listy filadelfijskiej takich jak Positivity, RACSAM czy Journal of Mathematical Analysis and Applications. Pełnią też funkcję recenzentów w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz recenzują artykuły dla baz matematycznych Mathematical Reviews i Zentralblatt fur MATH.

W ramach działalności dydaktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku Matematyka oraz na kierunkach technicznych prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, takie jak Wydział Mechatroniki, Instytut Informatyki i Instytut Inżynierii Materiałowej. Pracownicy prowadzą też wykłady popularyzujące matematykę dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz aktywnie angażują się w promocję kierunku Matematyka.